معرفی کتاب

آذرگون قصه شیرمردی از تبار افغانستان است، بزرگ مردی به نام ” سید حسین حسینی” که نام جهادی اش “سید” بود.وی در اول فروردین 1345 در شهر ارزگان افغانستان چشم خانواده اش را روشن کرد. هنوز شش سال بیشتر نداشت که همراه دایی اش به ایران آمد.در ایران کار کرد، درس خواند و دارای همسر و فرزند شد.

سپس زیر لوای سپاه محمد(ص) برای مبارزه با طالبان به افغانستان بازگشت و هفت سال جهاد کرد….

قصه فاطمیون:آذرگون، روایتی داستانی از زندگی شهید سید حسین حسینی

35,000 تومان 28,000 تومان

- +

آذرگون قصه شیرمردی از تبار افغانستان است، بزرگ مردی به نام ” سید حسین حسینی” که نام جهادی اش “سید” بود.وی در اول فروردین 1345 در شهر ارزگان افغانستان چشم خانواده اش را روشن کرد. هنوز شش سال بیشتر نداشت که همراه دایی اش به ایران آمد.در ایران کار کرد، درس خواند و دارای همسر و فرزند شد.

سپس زیر لوای سپاه محمد(ص) برای مبارزه با طالبان به افغانستان بازگشت و هفت سال جهاد کرد….